Regulamin klubu fitness SolnyFit

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów fitness klubu SolnyFit mieszczącego się w Solnym Mieście przy ul. Tadeusza Kościuszki 15 w Wieliczce.

 1. Klub fitness SolnyFit jest administrowany przez Solne Miasto sp. z o. o.

 2. Z usług klubu mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 18 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich.

 3. Dzieci i osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą zostać członkami klubu SolnyFit za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 4. Klub SolnyFit nie odpowiada za kontuzję uczestników zajęć. Uczestniczący biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 5. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów miesięcznych. Ich ceny reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.

 6. W klubie obowiązują karty członkowskie. Nowy klient rejestruje się w recepcji klubu celem przypisania karty. Cena za kartę jednorazowo wynosi 5 zł i jest bezzwrotna. Otrzymana karta upoważnia do korzystania z panelu klienta na stronie solnemiasto.gymmanager.com.pl

 7. Karta jest imienna. Może się nią posługiwać wyłącznie jego właściciel (nie może odstępować tej karty innej osobie). Wyjątkiem jest rodzic i jedno dziecko, którzy mogą korzystać z jednego karnetu, który jest przypisany rodzicowi. Klient posługujący się kartą, przy wejściu w recepcji klubu jest zobowiązany do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 8. Karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu. Należy przestrzegać ważności karnetów – karnety, które straciły ważność nie będą honorowane. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe, uniemożliwiające klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Klub nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

 9. Honorujemy karty programów partnerskich: Benefit Multisport, Fit Profit, OK System. Każda z kart akceptowana jest przy jednoczesnym posiadaniu dokumentu tożsamości. Posiadacze tych kart proszeni są o zgłoszenie się do recepcji klubu celem zarejestrowania ich w panelu klienta co da im możliwość rezerwacji online.

 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez klub jest uprzednia rezerwacja, której można dokonywać wyłącznie: internetowo poprzez stronę solnemiasto.gymmanager.com.pl; przez bezpłatną aplikację GymUp! (dostępna aplikacja w sklepie Google Play), osobiście w recepcji Klubu SolnyFit; telefonicznie 12 297 39 64.

 11. Odwołanie rezerwacji zajęć fitness jest możliwe najpóźniej 2h przed ich rozpoczęciem. W ten sam sposób w jaki można się na nie zapisać (patrz pkt. 10).

Nieodwołanie rezerwacji jednego miejsca lub nieterminowe odwołanie powoduje:

- klienci posiadający karnety ilościowe tracą jedno wejście z karnetu,

- klienci posiadający karnet OPEN tracą jeden dzień ważności z karnetu,

- klienci, którzy posiadają karty Benefit Multisport, Fit Profit, OK System tracą możliwość zapisów drogą internetową.

 1. Osoby będące zapisane na zajęcia na liście rezerwowej, po zwolnieniu się miejsca zostają automatycznie wpisane na listę osób uczestniczących w zajęciach o czym zostają poinformowane wiadomością e-mail. W przypadku, gdy nie będą w tych zajęciach uczestniczyć zobowiązani są odwołać tę rezerwację w innym wypadku klub będzie postępować jak w pkt. 11.

 2. Aktualny rozkład zajęć klubu SolnyFit dostępny jest w panelu klienta po zalogowaniu na stronie internetowej solnemiasto.gymmanager.com.pl; na stronie www.solnemiasto.eu, na fb @SolnyFit i przed salą fitness.

 3. W chwili zakupu karnetu zwracana jest stara kaucja w wysokości 10 zł i pobierana nowa bezzwrotna opłata za kartę w wysokości 5 zł.

 4. Instruktorzy decydują o sposobie użytkowania znajdujących się w klubie urządzeń i wyposażenia.

 5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje osobom, które zapisały się na nie wcześniej.

 6. W przypadku spóźnienia na zajęcia Klient traci gwarancję miejsca w grupie pomimo rezerwacji, ponieważ jego miejsce mogło zostać udostępnione klientom z listy rezerwowej.

 7. Osoba spóźniona może dołączyć do grupy min. 10 minut po czasie rozpoczęcia zajęć tylko w przypadku wolnych miejsc, oraz za zgodą instruktora fitness.

 8. Klub zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w harmonogramie zajęć lub ich odwołania, co najmniej 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować osoby zapisane na dane zajęcia telefonicznie przez wiadomość sms. Odwołane z winy klubu zajęcia nie przepadają, a ich odrobienie możliwe jest w najbliższym możliwym terminie.

 9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć widniejących w grafiku, jeśli liczba zapisanych na zajęcia osób wyniesie mniej niż 5. W związku z tą sytuacją klub nie będzie przedłużał ważności karnetu. Przy zakupie karnetów należy wziąć tą ewentualność pod uwagę.

 10. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora widniejącego w grafiku.

 11. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na salę ćwiczeń , a także posiadania ręcznika.

 12. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy.

 13. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa swojego i współćwiczących.

 14. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu lub jednorazowego wejścia klient otrzymuje w recepcji klubu silikonową opaskę na nadgarstek uprawniającą do korzystania z zajęć. Jedna opaska daje możliwość korzystania z jednej godziny zajęć. Opaskę oddaje się instruktorowi po zajęciach.

 15. Kobiety w ciąży obowiązuje przyniesienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń. Niniejsze oświadczenie przedstawia się instruktorowi, następnie oddaje na recepcję.

 16. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach, w szafkach zamykanych paskiem z elektronicznym czytnikiem. Wstęp na salę fitness z plecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.

 17. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym obsługę klubu, w przeciwnym razie, klub nie będzie odpowiadała za pozostawione w szafce rzeczy.

 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie klubu. Po skorzystaniu z usług klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy klub nie ponosi odpowiedzialności.

 19. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązanym jest uiścić opłatę w wysokości 200zł.

 20. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.

 21. Klub SolnyFit utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć w celach dokumentacji, promocji oraz reklamy zajęć.

 22. Wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości osób przebywających na terenie Klubu SolnyFit może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegu zajęć, reklamowych oraz promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 23. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 24. Klub SolnyFit nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku przez uczestników zajęć.

 25. Dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku danej osoby Klub SolnyFit odbierze stosowną zgodę dla realizacji celów określonych w pkt 33.

 26. Każdy uczestnik zajęć ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, przenoszenia lub żądać usunięcia swoich danych osobowych.

 27. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, (32-020 Wieliczka).

 28. Inspektorem ochrony danych jest Pan Jacek Krzyżaniak e-mail: iod@synergiaconsulting.pl tel. 500-610-605

 29. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 30. Pełna treść klauzuli dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 31. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2019r.Załącznik nr. 1 do regulaminu fitness klubu SolnyFit

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez administratora moich danych osobowych – Prezesa Zarządu Solne Miasto Sp. o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Kościuszki 15, (32-020 Wieliczka) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany:

 1. adres e-mail o usługach oferowanych przez Solne Miasto Sp. z o.o.

 2. numer telefonu informacji o rezerwacji na zajęcia


Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


*niewłaściwe skreślić…………………………………………….. ………………………………………………………..

Data, miejscowość podpisKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, (32-020 Wieliczka), dalej „Administrator”

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email iodo@pc-consulting.com.pl tel. 606487587 lub pisemnie (z dopiskiem IODO) na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. dokonania rezerwacji na zajęcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO

 2. przesyłania mailowo treści dotyczących informacji o aktualnej ofercie usług oferowanych przez Administratora oraz informacji o rezerwacji na zajęcia na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom hostingowym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b przez okres:

- trwania umowy,

- 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych

- 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;

 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

 3. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;

 5. prawo do wycofania udzielonej zgody

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail jest konieczne do realizacji celu przetwarzania (pkt. 3)

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Regulamin Płatności Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto”

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta on-line.


I. Definicje


1. „CER” - obiekt edukacyjno – rekreacyjny „Solne Miasto” mieszczący się przy ul. Tadeusza Kościuszki 15 w Wieliczce, zarządzany przez Solne Miasto Sp. z o.o.
2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3. „Panel Klienta” - internetowe konto Klienta dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez CER.
4. „Karnet” -jedna z usług CER uprawniająca do wstępu do CER.
5. „Jednorazowe Wejście” -jedna z usług CER uprawniająca Klienta do jednorazowego wejścia.

II. Zasady Ogólne


1. CER oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej.
2. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług CER zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Internetowy Panel Klienta umożliwia dokonywanie płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.

III. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną

1. Opłaty wnoszone są za pomocą przelewu elektronicznego.

2. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Internetowego Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej CER.

3. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.

4. CER nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem.

5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu Klienta, w szczególności poprzez podanie przez
Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

IV. Zwroty, reklamacje


1. Klient ma prawo do reklamacji świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z
wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenia.
2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług. Kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
3. Klient może składać reklamacje dotyczące CER oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na
bezpośredni adres CER:

„Solne Miasto” Sp. z o.o.

Ul. Tadeusza Kościuszki 15

32-020 Wieliczka

4. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
a) podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres emailowy;
b) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące CER lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;

5. CER zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji CER poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klienta wskazany w Panelu Klienta.

V. Uwagi końcowe

CER jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i
zakresie, na co Klient wyraża zgodę. Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.